0%

AutoESD:自动编辑化基因序列设计的在线工具

AutoESD: a web tool for automatic editing sequence design for genetic manipulation of microorganisms
Nucleic Acids Research
October 17, 2022.
Yi Yang, Yufeng Mao, Ruoyu Wang, Haoran Li, Ye Liu, Haijiao Cheng, Zhenkun Shi, Yu Wang, Meng Wang, Ping Zheng, Xiaoping Liao, Hongwu Ma

阅读全文 »